Platby MŠ

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ SE PLATÍ BEZHOTOVOSTNĚ

ČÚ 27-7170230257/0100   VS 141

Úplata za vzdělávání 400,-kč

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Platbu stravného a školného rodiče provedou do 20.dne následujícího měsíce.

3 – 6 let                                                      7 let

přesnídávka      9 Kč                                     přesnídávka         9 Kč

oběd                 18 Kč                                     oběd                   20 Kč

svačina              8 Kč                                     svačina                 8 Kč