Povinné předškolní vzdělávání

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Povinnost předškolního vzdělávání
  1. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  1. docházka se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání
  1. povinné předškolní vzdělávání se organizuje pravidelnou denní docházkou v pracovních dnech v době 8.00 – 12.00h. Povinnost není dána na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku
 2. Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání
 3.  
 • vzdělávání dítěte ve spádové MŠ nebo v jiné MŠ zapsané ve školském rejstříku
 • individuální vzdělávání dítěte

MŠ ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

ověřování se uskutečňuje v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku

zákonný zástupce bude s dostatečným předstihem písemně k ověření vyzván,

včetně sdělení náhradního termínu

 • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ nebo ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, v níž MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky
 • Povinnosti zákonných zástupců
  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
  • zákonný zástupce má povinnost oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku (do 31.5.) jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání
  • zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů – v případě individuálního vzdělávání dítěte
  • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • Omlouvání a uvolňování dítěte
  • zákonný zástupce je povinen omlouvat dítě v souladu s podmínkami Školního řádu MŠ
  • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů
  • uvolnění dítěte v průběhu nebo před ukončením vzdělávání je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce předložené učitelce MŠ
  • pokud dítě bez omluvy nenavštěvuje MŠ více než 5 dní, vyzve ředitelka školy zákonné zástupce k vysvětlení důvodu nepřítomnosti dítěte. Pokud na výzvu nereagují je povinností ředitelky informovat příslušné orgány o neplnění povinnosti předškolního vzdělávání
 • Ukončení předškolního vzdělávání podle §35 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon nelze v případě plnění povinného předškolního vzdělávání
 • Bezúplatnost vzdělávání v mateřské škole
  • vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku